Psykosyntesterapi och coaching hos VitaVera

Rum för psykosyntes hos VitaVeraHos VitaVera har vi samtalsterapimottagning för dig som vill utforska dig själv, bearbeta din historia och växa som människa. Hit kan du komma om du befinner dig i någon form av kris såväl som med en diffus längtan efter förändring. Samtalsterapin utifrån Psykosyntes - en människosyn och terapiform som skapades av Italienaren Roberto Assagioli.

Psykosyntes brukar kallas en psykologi med själ. Man skulle också kunna kalla Psykosyntes en psykologi med Vilja - eftersom Roberto Assagioli menade att viljan är psykets mest centrala funktion. Han delade upp viljan i tre olika aspekter - den starka, skickliga och goda viljan. I psykosyntesterapi utforskar vi de olika aspekterna av viljan inom oss som ett sätt att nå djupare självkännedom.

Roberto Assagioli talade även om "Det lägre, respektive det högre omedvetna" - det omedvetna inom oss är mer än vår historia, menade han. Där ryms även vår potential, fantasi, kreativitet och andlighet. Att gå i psykosyntesterapi innebär därför att vi tittar bakåt, utforskar och läker gamla sår, för att sedan kunna gå framåt och leva vår potential fullt ut. Psykosyntes inkluderar såväl kognitiva metoder som bearbetande av känslor och en medvetenhet om kroppen. Man brukar säga att man i terapin arbetar med tanke, känslor och kropp.

Som en del av den så kallade Transpersonella Psykologitraditionen arbetar vi utifrån grundsynen att vi alla är mer än en personlighet; vår personlighet är verktyget genom vilket vårt högre syfte kan komma till uttryck. En del i terapin kan vara att utforska vad det högre syftet med mitt liv är - ofta är det kopplat till en djup längtan som kan vara diffus men som kan bli tydlig genom terapin.

Skillnaden mellan terapi och coaching
I terapin tittar vi på din bakgrund och historia för att få ledtrådar till den du är nu, vilket sedan ligger till grund för arbetet att gå framåt, läka det gamla, och kunna skapa nya sätt att vara på i livet och relationer. I coaching arbetar vi mer med läget "här och nu" och tittar på verktyg och förhållningssätt som hjälper dig vidare i livet. I terapin går vi mer på djupet, kan man lite förenklat säga. Därmed inte sagt att coaching har mindre effekt - hur vi arbetar beror på var du är och vad som passar dig bäst.

Diplomerad Psykosyntesterapeut
Jag som är terapeut här på VitaVera heter Anne-Li Thor. Jag är utbildad vid PsykosyntesAkademin i Stockholm. Det är en 4-årig utbildning där man under tredje året börjar arbeta med klienter under handledning. För att bli diplomerad krävs, förutom själva utbildningen, 200 klienttimmar, ett stort antal timmar egenterapi och skriftliga arbeten som fördjupning av utbildningen.

Jag går regelbundet i handledning, är försäkrad och har tystnadsplikt. Som klient är man alltid anonym i handledningen. Min handledare är en erfaren terapeut med djup kännedom om Psykosyntes.

Psykosyntesutbildningen
Även om min utbildning på Psykosyntesakademin har haft fokus på psykosyntes, har element från såväl den psykodynamiska skolan som KBT genomsyrat utbildningen. Varje år fördjupade vi oss i gestaltterapi, och vi har studerat psykopatologi ur ett psykoanalytiskt perspektiv samt utforskat manualen för psykiatriska diagnoser, DSM-IV. Att vara Diplomerad innebär inte att vara Legitimerad - vilket innebär att det finns en viss begränsning i vem som kan gå i terapi hos mig. Jag gör en bedömning vid vårt första möte, och det kan förekomma att jag hänvisar klienter vidare till psykiatrin eller privatpraktiserande legitimerade terapeuter.

Vill du börja i Psykosyntesterapi?
När du kontaktar mig beskriver du varför du söker terapi och vi bokar in en första tid. Ditt första möte hos mig är kostnadsfritt. Då tittar vi på vad du har för behov i terapin, jag ställer frågor om dig och du får en känsla av om jag känns rätt som din terapeut. Sessionerna är 60 min och du kommer till våra lokaler i Midsommarkransen, Nybodagatan 1.

Det finns många olika inriktningar på psykoterapi, och det kan vara svårt att välja vad som ska kännas rätt. Studier visar emellertid att det som gör skillnad och är till hjälp i första hand är relationen som uppstår mellan terapeut och klient - och i andra hand den inriktning terapin har. Därför är det viktigare att terapeuten och du känns "rätt" tillsammans än att metoden är på ett visst sätt.

Själsliga sår uppstår så ofta i relationer - inte minst de tidiga relationerna med våra närmaste vårdnadshavare under uppväxten. Därmed är min utgångspunkt också att såren kan läka i relation - i terapin - och terapirummet kan vara en plats där man "tränar" sig på en ny upplevelse, som man sedan kan ta med sig ut i livet.

Jag tar emot nya klienter. Varmt välkommen!
Anne-Li Thor, Diplomerad Psykosynteterapeut PsA

Vill du veta mer?
Kontakta mig på 08-681 90 99 eller via mejl: anneli@vitavera.se

Du kan också läsa mer på PsykosyntesAkademins hemsida

Spara